Projekty planów zagospodarowania i studium dla Miasta i Gminy Drobin

 

Projekty planów zagospodarowania i studium dla Miasta i Gminy Drobin

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
zm.studium_tekst.pdf
zm.studium_uwarunkowania_rys_1.pdf
zm.studium_uwarunkowania_rys_2.pdf
zm.studium_rys.1_polityka.pdf
zm.studium_rys.1_kierunki.pdf
zm.studium_gm.drobin_pos_zal.pdf
zm.studium_gm.drobin_pos_tekst.pdf
zm.studium_gm.drobin_pos_rysunek.pdf

 

Pokaż obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Pokaż  Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 Pokaż Wyłożenie do publicznego wglądu projektu  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Pokaż Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Pokaż  Obwieszczenie o ponowynym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko

 

Pokaż Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin

Pokaż Rysunek planu 

Pokaż Rysunek planu zakres wyłożenia

Pokaż Drobin rysunek progonozy 

 Pokaż Prognoza oddziaływania na środowisko 

Pokaż Uzasadnienie do uchwały

Pokaż  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

drobin rys planu.pdf

drobin rys progn srodow.pdf

drobin tekst planu..pdf

drobin tekst_progn srodow..pdf

 

Ponowne wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Drobin w zakresie zaopatrzenia w ciepło

 

Ponowne wyłożenie projektu planu dla m. Drobin_projekt_planu_tekst-02.07.2015r

Ponowne wyłożenie projektu planu dla m. Drobin_rysunek_projektu_planu-02.07.2015r

Ponowne wyłożenie projektu planu zagospdoarowania przestrzenengo dla m. Drobin_prognoza_oddz_na_srodow_tekst - 02.07.2015

Ponowne wyłożenie projektu planu zagospodarowania dla m Drobin_rysunek_prognozy-02.07.2015r

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla zmiany studium strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego miasta Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf

 

Obiewszczenie.pdf

 

Ponowne wyłożenie projektu planu dla części m. Drobin

Drobin rysunek prognozy fragment objety pponownym_wyłożeniem.pdf

Drobin rysunek prognozy.pdf

Drobin rysunek planu_fragment objety ponownym włożeniem.pdf

Drobin rysunek planu_.pdf

Drobin prognoza oddziaływania na środowisko.pdf

Drobin plan tekst.pdf

 

 

Dodatkowe informacje