Miejscowy plan zagospodarowania przesrzennego dla działek o nr. ewid. 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/8 położonych w Drobinie.

- uchwała Nr 164/XXII/2012   - załącznik do uchwały

- Prognoza odziaływania na środowisko

- opracowanie ekofizjograficzne

Dodatkowe informacje