KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

 
 

Nazwa usługi

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

Marlena Brzezińska – Inspektor ds. Ochrony Środowiska

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

  • Pokój 9 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12
  • (024) 260-14-41 wew. 122
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

 

 

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

 

Wymagane dokumenty

·          Wniosek – 3 egz.

·          Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egz.

·          W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (opracowany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227)3 egz. w formie papierowej + zapis na nośniku elektronicznym (CD)

·          W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227)  – 3 egz. w formie papierowej + zapis na nośniku elektronicznym

·          Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

·          Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to uzgodnień i opinii dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin. 

·          W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora, należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczoną kopie pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 KPA.

 

Ewentualne opłaty

·   Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych wynosi: 205,00 zł (dwieście

    Pięć złotych) – obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia  

    wniosku.

 

·   Pełnomocnictwo – opłata skarbowa w wysokości 17 zł. (Opłaty nie pobiera się, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

·   30 dni  licząc od dnia wszczęcia postępowania dla inwestycji które nie wymagają

   uzgodnienia.

·   Od 30 dni do 90 dni  licząc od dnia wszczęcia postępowania dla inwestycji wymagających uzgodnienia i inwestycji szczególnie skomplikowanych.

·   Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. (art. 35 § 5 Kpa.)

·   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Podstawa prawna sprawy

·   Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.),,

·   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

·   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm).

 

Tryb odwoławczy sprawy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

 

Uwagi

 

·   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu na którym ma być realizowana inwestycja oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy którzy nie uzyskali praw do terenu, nie przysługuje roszczenie zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją,

·   Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać przedłużenia czasu postępowania administracyjnego,

·   W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia zgodnie z KPA

·   Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

·   Decyzja może być odebrana osobiście lub może zostać wysłana pocztą na wskazany adres.

 

·   Złożenie wniosku :

- osobiście w Sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy Drobin ( pok. Nr 115 na I piętrze),

lub

- listem na adres : 

  Urząd Miasta i Gminy Drobin ,

        ul. Marszałka Piłsudskiego 12 , 09-210 Drobin

 

·   Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu w godz.:

     poniedziałek, wtorek, środa, piątek   730 – 1400

   czwartek 800 - 1400

   UWAGA !  Przerwa w kasie codziennie 1100 – 1115

   Lub przelewem: Numer konta bankowego:

       Bank Spółdzielczy „Mazowsze” O/Drobin Nr 85904210680420035820000050

 

 

Sporządził: Marlena Brzezińska – Inspektor ds. ochrony środowiska

Zatwierdził: Elżbieta Anna Grączeska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Dodatkowe informacje