Pokaż Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sparwie wyboru oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 r. i udzielenia podmiotowi, którego oferta została wybrana w otwartym konkursie ofert

 

Pokaż Zarządzenie nr 23/2014 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w woku 2014

 

Pokaż Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.  i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert

 

Pokaż Zrządzenie Nr 8/2014 z dnia 04 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014

Dodatkowe informacje