Gmina Drobin wyróżnia się na tle innych jednostek terytorialnych pod względem inwestycji w edukację i działalności na rzecz jej rozwoju, podejmuje aktywne działania w kierunku aktywizowania młodzieży uczącej się,  poszerzania jej edukacyjnych i naukowych pasji oraz skutecznie wspiera procesy wyłaniania się gospodarki opartej na wiedzy na poziomie lokalnym i rozumie konieczność inwestowania w nią.

    Certyfikat przyznany został  na okres od XI. 2012 r.  do X. 2013 r. przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication.

    W ramach projektu komisja złożona z naukowców reprezentujących kilka ośrodków akademickich z całej Polski oceniała samorządy pod kątem jakości prowadzonej przez nie lokalnej polityki edukacyjnej. Eksperci, pracujący pod kierunkiem prof. Dariusza Rotta, członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, badali m.in. działania gmin i powiatów na rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na szkolnictwo, innowacyjność działań w zakresie podnoszenia jakości kształcenia czy prowadzenie edukacji zgodnej z potrzebami rynku pracy i lokalnych społeczności. Gminy i powiaty, które brały udział w projekcie, oceniane były za okres minionych trzech lat.

    Aby poddać się procedurze akredytacyjnej, gminy i powiaty wypełniały specjalny raport samooceny, w którym opisywały własne działania w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.  Następnie raporty te były szczegółowo analizowane przez komisję akredytacyjną, która weryfikowała przedstawione w nich osiągnięcia i działania. Recenzenci oceniali gminy i powiaty na podstawie informacji przekazanych przez samorządy, ale także w oparciu o audyty odbywające się w gminach czy dane ze źródeł zewnętrznych, np. dane dotyczące wyników egzaminów w szkołach, dla których samorząd jest organem prowadzącym.  Każdy samorząd oceniało niezależnie od siebie troje recenzentów, którzy przyznawali gminom i powiatom od 0 do 50 pkt. Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” otrzymały te samorządy, które w procedurze akredytacyjnej uzyskały co najmniej 90 pkt. rankingowych – tłumaczy Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. 

    Program „Samorządowy Lider Edukacji” ma na celu promocję samorządów posiadających szczególne osiągnięcia w sferze rozwoju szkolnictwa, ale służy także podnoszeniu jakości lokalnej polityki edukacyjnej. Opinia komisji akredytacyjnej może stanowić dla ocenianych samorządów wartościową informację zwrotną na temat jakości ich działań na rzecz edukacji, a także błędów, które w tych działaniach popełniają. Pozytywny wynik procedury certyfikacyjnej to dla gmin i powiatów uczestniczących w projekcie dobre narzędzie promocyjne.

    W roku 2012 certyfikaty otrzymało 61 gmin i powiatów z całej Polski, w tym: gminy do 20.000 mieszkańców (31), gminy o liczbie mieszkańców od 20.001 do 50.000 (18), gminy o liczbie mieszkańców od 50.001 do 100.000 (3), gminy o liczbie mieszkańców powyżej 100.000 (5) oraz powiaty (4).

    W uroczystym finale projektu „Samorządowy Lider Edukacji” w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego wzięło udział ponad 250 osób, w tym przede wszystkim przedstawiciele wyróżnionych gmin i powiatów oraz reprezentanci świata nauki. Zwieńczeniem Gali finałowej był recital Tamary Kalinowskiej, kompozytorki i pieśniarki, artystki krakowskiej „Piwnicy Pod Barnami” oraz uroczysty bankiet.

Dodatkowe informacje