Urząd Miasta i Gminy

Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
09-210 Drobin
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Nr konta bankowego: 85 9042 1068 0420 0358 2000 0050
BS Mazowsze w Płocku Oddział w Drobinie

Czas pracy Urzędu:
poniedziałek: 730 - 1530
wtorek:          730 - 1530
środa:            730 - 1530
czwartek:       830 - 1630
piątek:           730 - 1530

Telefon: 24-260-14-41

Urząd Miasta i Gminy Drobin obsługuje mieszkańców wszystkich miejscowości z terenu gminy, inwestorów, partnerów indywidualnych i instytucjonalnych. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, działający przy pomocy Sekretarza Miasta i Gminy Drobin i Skarbnika Miasta i Gminy Drobin oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Zadania i kompetencje Urzędu Miasta i Gminy wynikają z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o samorządzie gminnym.

Urząd prowadzi sprawy związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, są to między innymi:

ład przestrzenny
gospodarka nieruchomościami
ochrona środowiska i przyrody
gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego
wodociągi i zaopatrzenie w wodę
kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych
utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych
zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
lokalny transport zbiorowy
ochrona zdrowia
pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze
gminne budownictwo mieszkaniowe
edukacja publiczna
kultura, w tym prowadzenie bibliotek gminnych i innych instytucji kultury
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe
targowiska i hale targowe
zieleń gminna i zadrzewienia
cmentarze gminne
porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
ochrona przeciwpożarowa
utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
polityka prorodzinna
wspieranie i upowszechniania idei samorządowej
promocja gminy
współpraca z organizacjami pozarządowymi
współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

Szczegółowe informacje na temat sposobu załatwiania spraw można znaleźć na poszczególnych zakładkach strony internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Misją Urzędu Miasta i Gminy Drobin jest działać sprawnie, przyjaźnie i bezpiecznie. Podejmujemy działania w celu zgodnego z prawem, szybkiego załatwiania spraw naszych klientów. W działaniach kierujemy się zasadami legalizmu, rzetelności, celowości i gospodarności. Traktujemy interesantów urzędu zawsze, jak klientów korzystających z usług publicznych gminy, nigdy jak petentów. Robimy wszystko co możliwe, by osiągać najwyższą jakość załatwianych spraw. Urząd to ludzie go tworzący, nie tylko miejsce na mapie gminy. Bezpieczeństwo obrotu prawnego, dane naszych mieszkańców i partnerów stanowią wartość podlegającą bezwzględnej ochronie.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIASTA I GMINY W DROBINIE

Dodatkowe informacje