RRG - Wydanie zezwolenia na opróżniani zbiorników i odbiór odpadów MB

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

 
 

Nazwa usługi

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

 

Marlena Brzezińska – Inspektor ds. Ochrony Środowiska

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

  • Pokój 9 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Piłsudskiego 12
  • (024) 260-14-41 wew. 122
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

 

 

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

 

Wymagane dokumenty

·       Wniosek

·       Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

   1)      imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

   2)      określenie przedmiotu i obszaru działalności;

   3)      określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

   4)      informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

   5)      proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

   6)      określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

·       Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

·       Do wniosku należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

·       Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

·      Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika przedsiębiorcy, do wniosku
należy dołączyć pełnomocnictwo.

·      Opłata skarbowa

 

Ewentualne opłaty

·       107 zł za wydanie decyzji dotyczącej uzyskania przedmiotowego zezwolenia.

·        Pełnomocnictwo – opłata skarbowa w wysokości 17 zł. (Opłaty nie pobiera się, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

·        Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia jeżeli dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – wynosi 50 % stawki określonej od zezwolenia.

·       Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

·       Bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 30 dni od daty złożenia wniosku

·       Decyzja

 

Podstawa prawna sprawy

·       Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 391z późn. zm.)

·       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617)

·       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 267).

·       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. Zm.).

 

Tryb odwoławczy sprawy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

 

Uwagi

·       W przypadku braków formalnych w zgłoszeniu, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

·       Decyzje można odebrać osobiście po okazaniu dowodu wpłaty.

·       Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek   730 – 1400

    czwartek 800 - 1400

 UWAGA !  Przerwa w kasie codziennie 1100 – 1115

·    Lub przelewem: Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” O/Drobin Nr 85904210680420035820000050

 

·   Złożenie wniosku :

    - osobiście w Sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy Drobin ( pok. Nr 115 na I piętrze),

   lub

    - listem na adres : 

     Urząd Miasta i Gminy Drobin ,

          ul. Piłsudskiego 12 , 09-210 Drobin

·        Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu w godz.:

   poniedziałek, wtorek, środa, piątek   730 – 1400

  czwartek 800 - 1400

  UWAGA !  Przerwa w kasie codziennie 1100 – 1115

  Lub przelewem: Numer konta bankowego:

  Bank Spółdzielczy „Mazowsze” O/Drobin Nr 85904210680420035820000050

 

 

Dodatkowe informacje