RRG - Wydanie wypisu i wyrysu ze Studium

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

Nazwa usługi

 

WYDANIE  WYPISU I WYRYSU ZE STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

  Maria Stempska – Inspektor ds. planowania przestrzennego  i inwestycji

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

·         Pokój 7 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12

·         (24) 2601441 wew. 107

·         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Urzędu

       Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

       Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

  • Wniosek w sprawie wydania  wypisu i wyrysuj ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Ewentualne opłaty

     Opłata skarbowa w wysokości w wysokości :

  1. od wypisu :

a)      do 5 stron              - 30 zł

b)      powyżej 5 stron    - 50 zł

  1. od wyrysu :

a)      za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł

b)      nie więcej niż  200 zł

     może być uiszczona :

  • w punkcie kasowym  zlokalizowanym  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Drobin ul.  Piłsudskiego 12, 09- 210 Drobin ,

       lub

·          przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Drobin :

     Urząd Miasta i Gminy Drobin nr: BS „Mazowsze”

     O/Drobin 85904210680420035820000050.

 

 Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje , od dokonanej czynności urzędowej,  z chwilą złożenia wniosku o wykonanie wypisu i wyrysu . 

Termin i sposób załatwienia sprawy

14 dni  licząc od dnia wszczęcia postępowania .

 

Podstawa prawna

 

·         Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami )

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami )

·         Ustawa z dnia 16 lipca 2006r o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r  Nr. 225 z późn. zmianami ).

 

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje .

________________________________________________________________

 

Uwagi

  • Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wydaje się dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Drobin.
  • Ewentualne wezwanie  do usunięcia braków w złożonym wniosku o wydanie wypisu i wyrysuj z planu zagospodarowania przestrzennego   wysyłane jest do wnioskodawcy , na podstawie art. 64 § 2 KPA  , w terminie  siedmiu dni z pouczeniem że nieusunięci braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia .

 

 

Sporządził: Maria Stempska - inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji

Zatwierdził:  Elżbieta Anna Grączeska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Dodatkowe informacje