RF - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

Nazwa usługi

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat  Finansowy (RFn)

 

Zenobia Krygowska i Grażyna Zawada – Inspektorzy ds podatków i opłat

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

 • Pokój 117 (piętro), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12
 • (24) 2601441 wew. 117
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stanowiący załącznik do Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 87)
 • Oryginały faktur VAT stwierdzających ilość zakupionego oleju napędowego z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku lub kserokopie faktur - oryginały do wglądu.
 • Kserokopia umowy dzierżawy gruntów, jeśli dzierżawca nie jest podatnikiem podatku rolnego dzierżawionych gruntów.
 • Decyzja wymiarowa na dany dok kalendarzowy – do wglądu.
 • Dowód osobisty – do wglądu.
 • Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo.

Ewentualne opłaty

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – nie podlega opłacie skarbowej.
 • Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych, dokonywane na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., podlega opłacie skarbowej.
 • Pełnomocnictwo – opłata skarbowa w wysokości 17 zł. (Opłaty nie pobiera się, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) płatna w kasie Urzędu Miasta i Gminy Drobin lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Termin i sposób załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku – decyzja o zwrocie podatku akcyzowego.

Kwota zwrotu jest wypłacana: do 30 kwietnia (wnioski złożone w lutym) lub do 31 października (wnioski złożone w sierpniu).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenia oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej(Dz. U. z 2012 r. poz. 87)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r.w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 19),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r.
   nr 225, poz. 1635).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego nalezy składać do burmistrza właściwego ze wzgledu na miejsce położenia gruntów.
 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego nalezy składac w terminach od 1 do ostatniego dnia lutego (I tura) i od 1 do 31 sierpnia (II tura). Wniosek może zostać przesłany listem poleconym, musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy – decyduje data stempla pocztowego.
 • W przypadku braków formalnych we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 • Decyzję należy odebrać osobiście w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
 • Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu w godz.:
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek   730 – 1400

       czwartek 800 - 1400

  UWAGA !  Przerwa w kasie codziennie 1100 – 1115

 • Lub przelewem: Numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy „Mazowsze” O/Drobin Nr 85904210680420035820000050

 

Sporządził: Z. Krygowska, G. Zawada

Zatwierdził:  Maria Jeżewska – Kierownik Referatu Finansowego

Dodatkowe informacje