Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne

Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił  telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

Czytaj więcej: Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne

Sprawozdanie Profilaktyka 2012

SPRAWOZDANIE

z realizacji Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2012

 

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami) a działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii  z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz.1485 z późniejszymi zmianami).

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy, realizowanych w oparciu o uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie  Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na  2012 rok - Uchwała Nr 95/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Program był kontynuacją wielu działań podejmowanych w latach poprzednich a realizował go Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury  Urzędu Miasta i Gminy Drobin. Źródłem finansowania zadań Programu były środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z zaplanowanej kwoty  112.815,- zł na realizację zadań Gminnego Programu wydatkowano  59.262,- zł.

Miasto i Gmina Drobin liczy 8396 mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2012.roku.   Gmina obejmuje 49 sołectw.W czterech szkołach podstawowych, dwóch gimnazjach i Liceum Ogólnokształcącym uczy się 930 dzieci.

Jedyną placówką upowszechniania kultury, na terenie naszej gminy, jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie i jej Filia w Łęgu Probostwie.

Dzieci, młodzież oraz dorośli  korzystają też z obiektów i  zajęć proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drobinie.

Obsługę medyczną zapewnia mieszkańcom Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Drobinie SAN-MED. s.c. z przychodnią w Drobinie i Łęgu Probostwie oraz Gabinetem Rehabilitacyjnym w Drobinie. Fundacja Praca dla Niewidomych, która utworzyła w Stanisławowie Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej udostępnia też mieszkańcom gminy własny gabinet rehabilitacyjny.

Z pomocy materialnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie korzystało 426 rodzin w tym z powodu uzależnienia od alkoholu udzielono pomocy 27  rodzinom na łączną sumę 10.500,- zł

Według danych  przekazanych przez Posterunek Policji w Drobinie wynika, że w roku 2012  na 345 interwencji 26 dotyczyło zakłócania ładu i porządku w związku z nadużywaniem alkoholu; 21 dotyczyło prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.Na wszczęte postępowania przez Posterunek Policji w Drobinie 3 dotyczyły przemocy w rodzinie.  11 osób  zatrzymano i odwieziono do Policyjnej Izby Zatrzymań w Płocku. Posterunek Policji w Drobinie nie prowadził w roku 2012 żadnych  postępowań dotyczących  narkomanii. 

Dostępność alkoholu

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie Nr 21/III/02 z dnia 30.XII.2002r.  i Uchwały Nr 56/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011 r. ustalone zostały zasady usytuowania na terenie miasta i gminy Drobin miejsc sprzedaży napojów alkoholowych  a na podstawie Uchwały Nr 208/XXVI/01 Rady Miejskiej z dnia 20.IX.01 ustalona została dla terenu miasta i gminy Drobin liczba  punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 26 punktów i do spożycia w miejscu sprzedaży  z wyjątkiem piwa w ilości 10 punktów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. na terenie miasta i gminy Drobin mieliśmy 22 punkty sprzedaży napojów alkoholowych i tak:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży –   punktów 18     

·         o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo                      -           18

·         powyżej 4,5% do 18%                                                    -           18

·          powyżej 18%                                                                  -           16

- do spożycia w miejscu sprzedaży –  4 punkty

·         o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo                      -           4

·         powyżej 4,5% do 18%                                                    -           1

·         powyżej 18%                                                                  -           2

W 2004r.   1                        punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypadał na 387 mieszkańców

W 2005r.   1                                                                                                            402 

W 2006r.   1                                                                                                            398

W 2007r.   1                                                                                                            378

W 2008r.   1                                                                                                            454

W 2009r.   1                                                                                                            409 

W 2010 r.  1                                                                                                            389

W 2011 r.  1                                                                                                            424

W ostatnich latach liczba mieszkańców gminy systematycznie maleje. Na koniec 2012r. miasto i gminę zamieszkiwało 8396 osób, a zatem  jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypadał na  382 osoby. W roku 2012 r. wydano 3 zezwolenia zmieniające i 73 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W tym:

 • 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia  poza miejscem sprzedaży; w tym o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo - 6;   powyżej 4,5% do 18% - 6; i powyżej 18% - 4.
 • 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży; w tym o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo - 2; powyżej 4,5% do 18% - 1; i powyżej 18% - 2.
 • 52 zezwolenia na jednorazową  sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 3 dla  przedsiębiorców   i 53 zezwolenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych: w tym: OSP w Chudzynie - 18,  OSP w Maliszewku – 30 ,  OSP w Łęgu Probostwie  – 1.

 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja pracowała w 6 osobowym składzie. W szkoleniu, w dniach  18 – 22 marca,  w Zakopanem nt.:„Praktycznych zagadnień dot. pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jednostek współpracujących w zakresie zintegrowanej profilaktyki zagrożeń społecznych” udział wzięli: Pani Małgorzata Klekowicka i Hanna Szymańska oraz Panowie: Mirosław Lewandowski i Roman Szymański.

W grudniu w szkoleniu dotyczącym profilaktyki uzależnień udział wzięli nauczyciele z Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.

Odbyło się 25 posiedzeń komisji. Komisja wydała 64 opinie w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja brała udział w opracowaniu  projektu Gminnego programu działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  na rok 2013.

 Komisja prowadziła 25 spraw o  objęcie leczeniem odwykowym w tym: 6 spraw było kontynuacją z 2011 r.   a 19 postępowań wszczęto w 2012 r.   zgłoszonych:

 • przez ojca                            - 2
 • przez żonę                           - 4
 • sam                                       - 1
 • przez matkę                        - 3
 • przez córkę                          - 4
 • przez syna                           - 1
 • przez brata                          - 1
 • przez M-G OPS                   - 3

Na 19 osób  zgłoszonych do objęcia leczeniem odwykowym   -  3 to kobiety. Komisja przeprowadzała wielokrotnie rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.Skierowała 11 osób na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Po zapoznaniu się z dokumentacją   osób, które nie zgłaszały się na wezwania komisji, nie podjęły dobrowolnie  zalecanej przez lekarza terapii bądź przerwały  terapię, komisja skierowała 6 wniosków do Sądu Rejonowego w Sierpcu   o zastosowanie  obowiązku poddania się leczeniu we wskazanym przez biegłych zakładzie lecznictwa odwykowego.

W jednym przypadku osoba uzależniona z własnej inicjatywy i na własny koszt wykonała implantacje disulfiramu.

2 osoby podjęły, po rozmowach motywacyjnych,  dobrowolnie terapię w Placówce Leczenia Uzależnień. 10 spraw będzie kontynuowanych w roku 2013.  

Członkowie komisji starają się nie tylko w czasie posiedzeń komisji ale również w swoim środowisku, o ile jest taka potrzeba, nieść pomoc osobom uzależnionym i ich najbliższym. Wiele osób bez składania do komisji  wniosku skorzystało z porad i naszej  pomocy.  Jedni po rozmowach motywujących podjęli dobrowolne  leczenie odwykowe inni korzystali z  ulotek i broszur i książek. Członkowie komisji podchodząc indywidualnie do każdej sprawy  współpracują z Posterunkiem  Policji, kuratorami, placówkami służby zdrowia, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i placówkami odwykowymi.

W marcu 2009r.  z inicjatywy  osób, którym działania podejmowane przez komisję pozwoliły na podjęcie życia w trzeźwości, powstała w Drobinie grupa samopomocowa   AA. Burmistrz wyraził zgodę na nieodpłatne korzystanie przez grupę – jeden raz w tygodniu – z pomieszczenia przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Drobinie. Zakupiliśmy im niezbędne poradniki, prasę  i broszury a bezpośrednią opieką otoczyło grupę Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom Filadelfia. Z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom Filadelfia i ks. Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Drobinie w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 19.00 odprawiana jest Msza św. w intencji trzeźwości.

 

Nasz udział w ogólnopolskich kampaniach:

Zachowaj Trzeźwy Umysł 

i Odpowiedzialny Kierowca

W 2012 r. przystąpiliśmy do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampanijne zadania  realizowali  zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także dorośli.

Ta edycja kampanii oscylowała wokół dwóch dużych tematów: asertywności oraz syndromu wyuczonej bezradności. Jako główne jej cele  można wymienić: zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży oraz rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Działania edukacyjne poprzez udział w kampanii  Zachowaj Trzeźwy Umysł miały także na celu przeciwdziałanie bierności i bezradności, a przede wszystkim zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży.

            Każdy jest kowalem swego losu! Kampanijne  zadania mobilizowały uczniów do samodzielnego myślenia, uruchamiały twórcze pokłady umysłu, wskazywały na możliwości planowania swojej codzienności, by nie dąć się wciągnąć w zachowania ryzykowne, by ciekawe zajęcia i osiągane sukcesy pozwoliły uczniom uwierzyć w siebie i pokazały, że każdy jest kowalem swego losu!

            Wierzę w siebie  - odrzucam nałogi hasło pomocnicze kampanii Wiesz – Potrafisz –Możesz czy Myślisz – Decydujesz – Odmawiasz  realizowane było w naszych placówkach poprzez zadania wskazujące wiedzę i umiejętności aby każdy młody człowiek stawiał sobie  właściwe cele i umiał ciekawie  z pożytkiem dla siebie - pokonując odważnie  napotykane trudności -  zagospodarować czas wolny.

            W pierwszym etapie kampanii odbyło się pięć konkursów indywidualnych.  Do biura kampanii w Poznaniu napłynęło tysiące prac a wśród nich prace naszych uczniów, z których osiem zostało docenionych przez jury a ich autorzy otrzymali nagrody rzeczowe. Wśród nagrodzonych laureatów znaleźli się:

 • Weronika Piórkowska z PG w Drobinie w konkursie - „ Jak ryba w wodzie”
 • Anita Lewicka z ZS w Łęgu Probostwie w konkursie – „ Jak ryba w wodzie”
 • Karol Raczyński z ZS w Łęgu Probostwie w konkursie – „ Jak ryba w wodzie”
 • Dominka Krupińska SP w Cieszewie w konkursie – „Żabka czy motylek?”
 • Anna Suska z PG w Drobinie w konkursie – „Autoportret”
 • Mateusz Tomczak z PG w Drobinie w konkursie  - „Autoportret”
 • Agata Markowska ze SP w Łęgu Probostwie w konkursie -  „To ja!”
 • Klaudia Jóźwiak ze SP w Łęgu Probostwie w konkursie – „To ja! „

            Przystępując do kampanii Odpowiedzialny Kierowca’2012 i  inicjując nasze działania w  Międzynarodowy Dzień Trzeźwościpodejmowaliśmy działania o charakterze edukacyjnym w zakresie przeciwdziałania skutkom nadużywania alkoholu przez kierujących pojazdami. W projekt włączyły się nasze szkoły a dzięki współpracy z Posterunkiem Policji   także dorośli uczestnicy ruchu drogowego.Dzięki naszemu uczestnictwu uświadomiliśmy sobie jeszcze bardziej, że  Odpowiedzialny Kierowca to nie tylko osoba, którą widzimy za kierownicą samochodu. To też odpowiedzialny użytkownik ruchu drogowego – rowerzysta, motocyklista, a także pieszy, którego zachowanie również wpływa na bezpieczeństwo na drodze. 

Nasze placówki z powodzeniem realizowały  cele kampanii tj.:  promowały bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zaznajamiały uczniów z przepisami ruchu drogowego, uczyły rozwagi i  umiejętności udzielenia pierwszej pomocy.

W naszych szkołach działania profilaktyczne realizowane są przede wszystkim w ramach szkolnych programów wychowawczychniemniej w ramach Gminnego Programu – w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie został zrealizowany program dla 34 uczniów – „Profilaktyka uzależnień”, dla 50 – „Szkoła bez przemocy”. 92 uczniów włączyło się w realizację działań w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” a realizując dla 200 uczniów  program „Szkoły Promującej Zdrowie” zorganizowano w ramach Festynu Pokoleń konkurs plastyczny „Kolorowy świat bez uzależnień”.

W Szkole Podstawowej w Cieszewie podejmowane są m.in.:  działania profilaktyczne kształtujące postawy dzieci wobec nikotynizmu, alkoholu, lekomanii, reagowania na zły dotyk, bezpieczeństwa w sieci, zachowania wobec subkultur. Finansowaliśmy zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach dotyczących profilaktyki uzależnień.

W grudniu, w Zespole Szkół w Drobinie zrealizowano dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum warsztaty edukacyjne w ramach projektu profilaktycznego „Inni a jednak tacy sami”. Ideą projektu było przybliżenie młodzieży szkolnej problematyki akceptacji, tolerancji oraz umiejętności wyrażania swojego zdania i przeciwstawiania się negatywnym wpływom, przeciwstawianiu się złu, niewłaściwemu traktowaniu przez innych i reagowaniu na przemoc, agresję. Finansowaliśmy autorski występ artystyczny - dotyczący profilaktyki uzależnień - zorganizowany w szkole.

W ramach Gminnego Programu finansowany był udział dzieci i młodzieży w spektaklach dotyczących profilaktyki uzależnień,  prenumerata czasopism. Nasze placówki otrzymały również gabloty aby wszelkie działania dotyczące profilaktyki uzależnień były w nich zamieszczane a tym samym widoczne i  dostępne dla całej szkolnej społeczności.

28 kwietnia 2012 r. byliśmy organizatorami XI Sympozjum Apostolstwa Trzeźwości przebiegającego pod hasłem: „Rodzina szkołą trzeźwości’. Spotkanie było okazją do porozmawiania o problemach nurtujących całe rodziny z powodu nadużywania alkoholu przez któregoś z jej członków. Ks. Zbigniew Kaniecki – Sekretarz Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości opowiedział o Rodzinie Mateusza Talbota – kandydata na ołtarze –  Irlandczyka, alkoholika, abstynenta, apostoła trzeźwości (..przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy…) którego  jedyny pomnik w Polsce znajduje się w Parafii św. Aleksego w Płocku-Trzepowie. O instytucjonalnych formach pomocy rodzinie mówił Pan Błażej Gawroński Dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Uwagę zebranych zwrócił na to, że rodzina potrzebuje więcej czasu spędzanego razem z dziećmi. A co daje się zaobserwować? To, że w naszych rodzinach już dzieci świętują z kieliszkiem w ręku nawet wtedy, gdy rodzice do tych kieliszków wlewają tylko sok! Wygląda niewinnie ale czy aby nasze dzieci już wtedy nie nabierają złych nawyków? Pani Barbara Ulanowska instruktor terapii uzależnień w Ciechanowie szerzej zapoznała zebranych z pracą w Poradni Uzależnień. O. Marek Długołęcki z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu mówił o tym, że starają się sprostać wciąż  rosnącym potrzebom. Przybywa grup Anonimowych Alkoholików i Anonimowych Hazardzistów. Ojcowie organizują spotkania dla trzeźwiejących kobiet, spotkania grup rodzinnych AL-ANON, kurso-rekolekcje. W dniach skupienia Dorosłych Dzieci Alkoholików  (DDA)  odbywających się 4 x w roku chce wziąć udział dużo więcej młodych ludzi niż Ośrodek jest w stanie przyjąć. To o czymś świadczy.

            My też korzystamy z posługi Ojców w Zakroczymiu. Od wielu już lat jesteśmy czytelnikami dwumiesięcznika Trzeźwymi Bądźcie. W 2012 r. siedem osób  z naszej gminy w dniach 27 – 30 września brało udział w Zakroczymskich Spotkaniach Dzieci i Młodzieży organizowanych przez Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. O. Benignusa Jana Sosnowskiego Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu. Spotkania te kierowane są do dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w przedziale wiekowym 12 – 17 lat. Składają się na nie praca w grupach, modlitwa oraz rozmowy z opiekunami i Ojcami pracującymi w Ośrodku.

W ramach Programu finansowany był również przewóz bagażu i powrót pielgrzymów idących  już XXIII  raz w dniach 7-11 lipca do Niepokalanowa w intencji trzeźwości narodu. Pielgrzymce w 2012 r. towarzyszyło hasło – „Rodzinna szkołą trzeźwości – MIŁOŚĆ JEST TRZEŹWA” co dało możliwość zatrzymania się w rozważaniach nad rozumieniem  miłości, jako pragnienia dobra drugiej osoby.

17 czerwca 2012 r. odbyła się w centrum Drobina impreza plenerowa SYGNAŁY WOLNOŚCI  ph.: Trzeźwymi bądźcie. Zaangażowanie było ogromne. Wystawy, prezentacje i występy propagowały trzeźwość i zdrowy styl życia. O szkodliwości nałogów w swoich scenkach, wierszach i piosenkach mówiły dzieci z przedszkoli, uczniowie  i nasi Seniorzy. Wystąpił Pan Lech Zakrzewski – Bard Podlasia -   przeplatając swój śpiew refleksjami na temat własnych doświadczeń życiowych i boju stoczonego z alkoholem. Publiczność biorąc udział w quizie  dotyczącym, przede wszystkim profilaktyki uzależnień, miała okazję m.in. dowiedzieć się bądź przypomnieć sobie wiele podstawowych faktów wynikających z zagrożeń jakie niesie nadużywanie alkoholu, narkotyki, palenie papierosów ale też hazard i uzależnienie od Internetu. Jedno z pytań dotyczyło kwoty pozostawianych w naszych sklepach pieniędzy za zakupiony alkohol. Nie jesteśmy tacy biedni skoro w ciągu ostatnich pięciu lat spożycie alkoholu na terenie naszej gminy wzrosło dwukrotnie. A my wydajemy kilka milionów niszcząc sobie nie tylko zdrowie. Na stoisku Posterunku Policji  - zakładając alko gogle – wszyscy chętni sprawdzali, jak niebezpieczna jest  jazda po spożyciu alkoholu.

Sporządziła:

Teresa Kuźniewska

Inspektor ds. zdrowia, kultury i sportu

Gdzie szukać POMOCY?

 

 
 Posterunek Policji w Drobinie   997
09-210 Drobin
ul. Marszałka Piłsudskiego 12 

tel. 024  266 14 36, 266 14 35, 266 14 34 
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie   09-210 Drobin
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
tel. 024 26 01 042 
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie    09-210 Drobin
ul. Marszałka Piłsudskiego 12 
tel. 024   26 01 441 wew. 113
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SAN-MED.” S.c. w Drobinie   09-210 Drobin
ul. Przyszłość 18
tel. 024  260 10 21
 Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom „FILADELFIA”    09-210 Drobin
ul. Rynek
Świetlica środowiskowa PROMYK
Prezes – Wanda Śniegocka   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki ZdrowotnejPrzychodnia Specjalistyczna 
 1. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzaleznienia
 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego
 09-200 Sierpc
ul. Słowackiego 16
tel. 024 275 26 28 
 Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki9 Zdrowotnej  „Płocki ZOZ” Przychodnia SpecjalistycznaPoradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień   09-400 Płock
ul. Miodowa 2
tel. 024 364 53 18
fax 024 364 53 19
 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie    09-500 Gostynin
ul. Zalesie 1 
tel. 024 23 60 015      ( Izba Przyjęć)
 Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia” w Płocku
 1. Ośrodek Pomocy Rodzinie
 2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 3. Poradnia Teologiczno-Pastoralna
 4. Punkt Informacji i Formacji Psychologów Chrześcijańskich
 5. Ośrodek Tworzenia i Koordynacji Grup Wsparcia
 09-400 Płock
ul. Tumska 5 
tel.  024 26 86 681       
       024 26 80 448
  

Przydatne:
 

www.parpa.pl  m.in. lista placówek odwykowych\

www.niebotak.pl - - strona przeznaczona głównie dla młodzieży, bardzo polecana za ciekawy sposób komunikowania sie z innymi


www.al-anon.org.pl  - m.in. spis mityngów Wspólnoty AL –Anon  

www.anonimowi-alkoholicy.org.pl  

www.niebieskalinia.pl.  – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 

www.niebieskalinia.org  

www.forum.prawnikow.pl   - to inicjatywa prawników dla ludzi, którzy nie chcą lub nie mogą iść do prawnika, a potrzebują pomocy.  

www.pomoclichen.home.pl  - Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym im. Św. Jerzego Zwycięzcy,
62-563 Licheń Stary,
ul. Klasztorna 4
 
tel. 063  270 81 32, 
            
270 81 67 


www.oat.com.pl   - Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. o Benignusa  Sosnowskiego w Zakroczmiu  

www.rodzinarodzinie.pl 

 

Sprwozdanie Profilaktyka 2013

Sprawozdanie

z realizacji „Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2013”.

 

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (tj. Dz. U. 2012 r.  poz. 1356 z późniejszymi zmianami) a działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii  z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz.1485 z późniejszymi zmianami).

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy, realizowanych w oparciu o uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie  Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na  2013 rok - Uchwała Nr 147/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada  2012 r.

Program był kontynuacją wielu działań podejmowanych w latach poprzednich a realizował go Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury  Urzędu Miasta i Gminy Drobin. Źródłem finansowania zadań Programu były środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z zaplanowanej kwoty  125.468,- zł na realizację zadań Gminnego Programu wydatkowano  49.979,- zł.

Miasto i Gmina Drobin liczy 8339 mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2013.roku.   Gmina obejmuje 49 sołectw.W czterech szkołach podstawowych, dwóch gimnazjach i Liceum Ogólnokształcącym uczy się929 dzieci.

Jedyną placówką upowszechniania kultury, na terenie naszej gminy, jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie i jej Filia w Łęgu Probostwie.

Dzieci, młodzież oraz dorośli indywidualnie i w grupach zorganizowanych korzystają  z obiektów i  zajęć proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drobinie. Na terenie gminy działają 3 Ludowe Kluby Sportowe, 5 Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ.

Obsługę medyczną zapewnia mieszkańcom Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Drobinie SAN-MED. s.c. z przychodnią w Drobinie i Łęgu Probostwie oraz Gabinetem Rehabilitacyjnym w Drobinie. Fundacja Praca dla Niewidomych, która utworzyła w Stanisławowie Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej udostępnia też mieszkańcom gminy własny gabinet rehabilitacyjny.

Na terenie gminy działa wiele organizacji pozarządowych w tym  aktywnie w szczególności, w zakresie profilaktyki uzależnień Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom Filadelfia.

Z pomocy materialnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie korzystało 431 rodzinw tym z powodu uzależnienia od alkoholu udzielono pomocy 30  rodzinom na łączną sumę 42.751,- zł

 Posterunek Policji w Drobinie w roku 2013  zatrzymał w pomieszczeniach policyjnych 28 osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia; przeprowadził 4 razy w 2013 r. akcje – „Trzeźwy poranek”.  

Dostępność alkoholu

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie Nr 21/III/02 z dnia 30.XII.2002r.  i Uchwały Nr 56/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011 r. ustalone zostały zasady usytuowania na terenie miasta i gminy Drobin miejsc sprzedaży napojów alkoholowych  a na podstawie Uchwały Nr 208/XXVI/01 Rady Miejskiej z dnia 20.IX.01 ustalona została dla terenu miasta i gminy Drobin liczba  punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 26 punktów i do spożycia w miejscu sprzedaży  z wyjątkiem piwa w ilości 10 punktów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na terenie miasta i gminy Drobin mieliśmy22 punkty sprzedaży napojów alkoholowych i tak:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży –   punktów 18     

·         o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo                      -           18

·         powyżej 4,5% do 18%                                                    -           18

·          powyżej 18%       

                                                     -           16

- do spożycia w miejscu sprzedaży –  4 punkty

·         o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo                      -           4

·         powyżej 4,5% do 18%                                                    -           1

·         powyżej 18%                                                                  -           2

 

            W ostatnich latach liczba mieszkańców gminy systematycznie maleje. Na koniec 2013r. miasto i gminę zamieszkiwało8339 osób, a zatem  jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypadał na  379 osoby.

W roku 2013 r. wydano 3 zezwolenia wygaszające (likwidacja punktu sprzedaży) i 43 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

 • 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia  poza miejscem sprzedaży; w tym o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo - 6;   powyżej 4,5% do 18% - 6; i powyżej 18% - 5.
 • 26 zezwoleń na jednorazową  sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 23 dla  przedsiębiorców i 3 zezwolenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie.

 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Od 11 sierpnia 2008 r. do 30 czerwca 2013 r. Komisja pracowała w niezmiennym 6-  osobowym składzie.  W miesiącu lipcu 2013 r.  w związku z rezygnacją jednego z członków Komisji Burmistrz odwołał go Zarządzeniem nr 33/2013 r. z dnia 01 lipca 2013 r. i w miesiącu lipcu komisja pracowała w 5-osobowym składzie. Od 1 sierpnia 2013 r. Zarządzeniem nr 42/2013 z 01.08.2013 r. Burmistrz powołał w skład komisji jedną osobę  i  od 1 sierpnia 2013 r. działa ona w 6- osobowym składzie.

 Dwie osoby wzięły udział w szkoleniu: jedna ukończyła kurs e-learningowy: „Skuteczna profilaktyka uzależnień narkotykowych i alkoholowych” w wymiarze 55 godzin, prowadzony przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie a druga wzięła udział w szkoleniu „Kontakt, praca z rodziną, w której dochodzi do przemocy”. 

Odbyły się 23 posiedzenia komisji. Komisja wydała 36 opinii w sprawie  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja brała udział w opracowaniu  projektu Gminnego programu działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  na rok 2014.

 Komisja prowadziła 25 spraw o  objęcie zgłoszonych osób leczeniem odwykowym w tym:10 spraw było kontynuacją z 2012 r. a 16postępowań wszczęto w 2013 r. na wniosek:ojca – 1;żony       - 7;Posterunku Policji w Drobinie   - 1;siostry – 2; brata – 1;M-G OPS    - 4.

Na 16 osób  zgłoszonych  w 2013 r. do objęcia leczeniem odwykowym  wszyscy to mężczyźni. Komisja przeprowadzała wielokrotnie rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.Skierowała 10 osób na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Po zapoznaniu się z dokumentacją   osób, które nie zgłaszały się na wezwania komisji, nie podjęły dobrowolnie  zalecanej przez lekarza terapii bądź przerwały  terapię, komisja skierowała 9 wniosków do Sądu Rejonowego w Płocku Oddział zamiejscowy z siedzibą w Sierpcu   o zastosowanie  obowiązku poddania się leczeniu we wskazanym przez biegłych zakładzie lecznictwa odwykowego. Dwie osoby zmarły. Jedną ze spraw komisja umorzyła po zapoznaniu się z opinią psychiatryczno-psychologiczną. 6 spraw będzie kontynuowanych w roku 2014.  

Członkowie komisji starają się  nieść pomoc osobom uzależnionym i ich najbliższym. Wiele osób bez składania do komisji  wniosku skorzystało z porad i naszej  pomocy, korzystali też z broszur i książek dotyczących problemów uzależnień dostępnych nieodpłatnie w biurze Referatu Zdrowia Oświaty Kultury – realizatora Programu.

 

1.       Na potrzeby  realizatorów programu prenumerowano czasopisma: Trzeźwymi Bądźcie, Wychowawca, Świat Problemów,  Problemy Społeczne, Głos Pedagogiczny.

2.      W 2013r. wzięliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii POSTAW NA RODZINĘ. Już wiemy, że nie ma lepszego sposobu na skuteczną profilaktykę, niż dobre  relacje rodzinne, bo kiedy są prawidłowe, maleje ryzyko sięgania przez młodych ludzi po alkohol czy narkotyki. Przekazaliśmy wszystkim chętnym do włączenia się w nasze gminne działania - przygotowane przez organizatora  - Krakowską Akademię Profilaktyki – i  będące  podstawą i inspiracją do podejmowanych działań - atrakcyjne materiały  dla  różnych grup ale przede wszystkim dla naszych placówek oświatowych. Kampania była znakomitym sposobem, by wszystkim tak bardzo zabieganym,  zwrócić uwagę, że RODZINA jest najważniejsza. Nasze  festyny, pikniki,  konkursy i inne imprezy wzbogaciliśmy treściami kampanii „Postaw na rodzinę”. W jej ramach  zrealizowaliśmy m.in.:

Ø  Wyjazd dzieci z Drobina i Łęga Probostwa do Płocka na  spektakl profilaktyczny

Ø  W Zespole Szkół  w Łęgu Probostwie odbyła się impreza środowiskowa Festyn Pokoleń a w jej ramach rozstrzygnięto konkurs plastyczny:  „Moje życie bez używek - Żyj bez uzależnień” i wręczono nagrody.

Ø  W Zespole Szkół w Drobinie zorganizowano konkurs literacki  „Mamie prosto z serca”. Laureatom wręczono nagrody.

Ø  W Szkole Podstawowej im. M. Zimińskiej-Sygityńskiej wspieraliśmy organizację „Rodzinnego Dnia Sportu”  ph.: rodzinnie, zdrowo i na wesoło.

Ø  Dziewięcioosobowa grupa  wzięła udział w dniach 26 - 29 września 2013 r. w Zakroczymskich spotkaniach dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym organizowanych już po raz dwudziesty piąty przez Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu. W trakcie realizowanego programu przez duszpasterzy trzeźwości i ekspertów z zakresu wiedzy o chorobie alkoholowej młodzież poznała skuteczne sposoby komunikowania się z innymi ludźmi, nabyła umiejętność obrony przed manipulacją i naciskiem, umiejętność pracy w zespole, budowania grupy wsparcia, strategii współpracy oraz dobrej organizacji swojego wolnego czasu

Ø  W lipcu nasi mieszkańcy, dzięki wsparciu,  dołączyli do pielgrzymki idącej w intencji trzeźwości narodu do Niepokalanowa.

Ø  Dzięki wsparciu grupa 40-osobowa wzięła udział w 21 ogólnopolskich spotkaniach trzeźwościowych przebiegających pod hasłem: „Zawsze mam szansę” a organizowanych w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Zainteresowani mieli do wyboru udział w mityngach: AA - Anonimowi Alkoholicy, Al-Anon - Krewni i Przyjaciele Alkoholików, DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików, Alateen - Dzieci Alkoholików, NA - Anonimowi Narkomani,  AH - Anonimowi Hazardziści,  AP- Anonimowi Palacze,  - Anonimowi Żarłocy,SLAA– Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości, SA i S-Anon - Anonimowi Seksoholicy oraz krewni i przyjaciele,  AD –  AnonimowiDepresanci,  warsztaty wsparcia dla osób zadłużonych i ich rodzin.

            Nałogi to także choroba, taka sama jak rak czy grypa. Może dotknąć każdego. Naszym zadaniem jest uświadomić wszystkim tym ludziom którzy szukają u nas pomocy, że ich problem jest wyleczalny. W przypadku wielu z tych nałogów nie da się skutecznie pomóc jeśli w terapii nie weźmie udziału najbliższa rodzina uzależnionego – to konieczne by myśleć o skutecznej pomocy- mówił ks. Robert Krzywicki MIC dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.

                Z uzależnienia nie można wyjść samemu, to doświadczenie grupy zazwyczaj pozwala uświadomić sobie, jak głęboko jesteśmy w nałogu. Wielu z nas w trakcie mityngów uświadamia sobie, że oprócz alkoholu, niewoli nas także palenie czy hazard. Osoba która nie otrzyma pomocy specjalistów jak i wsparcia  grupy, często nie jest świadoma z czym walczy. To było także moje doświadczenie– mówił Zbyszek, który nie pije już od czterech lat.

 

3. Zadaniem profilaktyki uzależnień w szkołach jest m.in.: inicjowanie, uruchamianie działań, które wprowadzą pożądane zmiany w funkcjonowaniu młodego człowieka – ucznia. Programy profilaktyczne pozwalają na ograniczenie kosztów leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego – zarówno materialnych, jaki i tych, których nie da się przeliczyć na pieniądze. Od kilku już lat upowszechniany jest nowy podział poziomów profilaktyki i tak mamy teraz profilaktykę uniwersalną, selektywną i wskazującą. Każdy dobry wychowawca jest jednocześnie kompetentny w realizacji większości zadań profilaktycznych, głównie na poziomie uniwersalnym.

            Nasze placówki  dokładają wszelkich starań żeby realizowane przez nich programy były skuteczne.W 2013 r. w   ramach Gminnego Programu  zrealizowano n/w programy:

W Zespole Szkół w Łęgu Probostwie:

Ø  „Profilaktyka uzależnień” w którym wzięło udział 37 uczniów

Ø  „Nie pal przy mnie proszę”, w którym uczestniczyło 24 uczniów i 23 rodziców

Ø  „Szkoła bez przemocy” przeprowadzony przez pedagoga, w którym wzięło udział 48 uczniów i dwoje rodziców.

 

 W Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie w ramach działań z zakresu profilaktyki uzależnień zrealizowano:

Ø  program edukacyjny – „Zdrowiej i radośniej”,

Ø  przeprowadzono warsztaty dla uczniów, konkurs plastyczny, konkurs wiedzy, przygotowano i wystawiono scenkę teatralną „To nie zawsze cukierek”, oraz pogadankę dla rodziców

Ø  w ramach ogólnopolskiej kampanii Postaw na Rodzinę zorganizowano piknik oraz biwak rodzinny.

 

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym  i ich Rodzinom Filadelfia zrealizowało w ramach otwartego konkursu ofert zadanie „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego w ramach Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin” – półkolonie - 10-dniowy  wypoczynek dla 25 osobowej grupy dzieci. Obok wypoczynku, wyjazdów na basen z nauką pływania, zajęć integracyjnych, sportowych, kulturalnych  oraz zapewnionego gorącego posiłku dzieci nauczyły się udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, spotkały się z twórcami ludowymi i zostali słuchaczami Szkoły Saperów biorąc udział  w realizowanym programie profilaktyczno-terapeutycznym SAPER.

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Teresa Kuźniewska

Inspektor ds. zdrowia, kultury i sportu

Profilaktyka uzależnień

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie

Roman Szymański - Przewodniczący
Alicja Olszewska - sekretarz
Wanda Śniegocka - członek
Janusz Górecki - członek
Sławomir Sobociński - członek

Stałe posiedzenia komisji odbywają się w ostatni poniedziałek miesiąca – o godz. 15.30 – w pokoju 3 – w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie - tel. 024 26 01 042 wew. 103


Obsługę Komisji zapewnia Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie – tel. 024 26 01 441 wew. 114

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohlowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2017 

Ważna wiadomość dla sprzedających alkohol

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie pozwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - catering 

 

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

Uchwała Nr XLI/328/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2018" Pokaż

SPRAWOZDANIE z realizacji „Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2015” Pokaż.pdf

 

SPRAWOZDANIE z realizacji „Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2014”. Pokaż

 

SPRAWOZDANIE z realizacji „Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2013”. Pokaż

 

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2012 Pokaż Sprawozdanie Profilaktyka 2012

 

 

Dodatkowe informacje