RRG - Bezdomne zwierzęta

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

 
 

Nazwa usługi

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZEŚCI

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

 

Katarzyna Regulińska – Podinspektor ds. ochrony przyrody
i dróg gminnych

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

  • Pokój 9 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12
  • (024) 260-14-41 wew. 122
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

 

Wymagane dokumenty

·       Wniosek DO POBRANIA

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1.    imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy

          ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2.    określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3.    określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4.    informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5.    proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6.    określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 

Do wniosku o udzielenie zezwolenie należy dołączyć:

·       odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

·       kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym - REGON.

·       zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

·       dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości -  616,00 zł

·       jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika przedsiębiorcy, do wniosku
należy dołączyć pełnomocnictwo.

 

Wymagania jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia określają:

·Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657),

·Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn.  zm.)

ponadto

Pokaż Uchwała Nr 186/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  25 czerwca 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.

Pokaż Uchwała Nr 186/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  25 czerwca 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.

(treść zarządzenia oraz uchwały - dostępne na stronie  umgdrobin.bip.org.pl /Prawo miejscowe/ Uchwały lub Zarządzenia )

 

Ewentualne opłaty

· ·   Opłata skarbowa  616, 00 zł za wydanie decyzji

·    Pełnomocnictwo – opłata skarbowa w wysokości 17 zł. (opłaty nie pobiera się, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) płatna w kasie Urzędu Miasta i Gminy Drobin lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Drobin

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

·   Bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania

·   W sprawach szczególnie skomplikowanych- nie później niż do 60 dni od dnia wszczęcia postępowania(art. 35 § 5 Kpa.).

·   Decyzja

 

Podstawa prawna sprawy

·  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U.  z 2013 r., poz. 267)

·  Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm.)

·  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),

·  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.),

·  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657),

·  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).

 

Tryb odwoławczy sprawy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

 

Uwagi

Przed podjęciem decyzji Burmistrz może

 

l  wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienie brakującej dokumentacji poświadczającej , że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa niezbędne do wykonywania działalności  objętej wnioskiem

l  dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku.

 

Kserokopie dokumentów wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę

 

·   Decyzja może być odebrana osobiście lub może zostać wysłana pocztą na wskazany adres.

 

·   Złożenie wniosku :

-  osobiście w Sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy Drobin ( pok. Nr 115 na I piętrze),

lub

 -   listem na adres : 

    Urząd Miasta i Gminy Drobin ,

          ul. Marszałka Piłsudskiego 12 , 09-210 Drobin

 

·   Opłaty można dokonać w  kasie Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miasta i Gminy,w  godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek   730 – 1400;   czwartek 800 - 1400

   UWAGA !  Przerwa w kasie codziennie 1100 – 1115

lub przelewem:

   Urząd Miasta i Gminy Drobin

   Bank Spółdzielczy „Mazowsze” O/Drobin

   Nr 85904210680420035820000050
 

 

Sporządził: Katarzyna Regulińska – Podinspektor ds. ochrony przyrody i dróg gminnych

Zatwierdził: Elżbieta Anna Grączeska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Dodatkowe informacje