RRG - Wpis do Rejestru działalności regulowanej

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

 
 

Nazwa usługi

Wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

Elżbieta Anna Grączeska – Kierownik Referatu

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

·        Pokój 9A (parter), 09-210 Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12

  • (024) 260-14-41 wew. 108
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

 

 

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

 

Wymagane dokumenty

·    Wniosek o wpis do Rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych wzór wniosku

·    Oświadczenie  o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wzór oświadczenia

·    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

 

·   Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

    (Załącznik Nr 2)

 

 

Ewentualne opłaty

·         Opłata skarbowa w wysokości 50 zł, określona na podstawie Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

·         Opłata za zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej wynosi 25,00 zł.

·         Opłaty należy dokonać na konto w kasie  Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie lub przelewem na konto : Bank Spółdzielczy „Mazowsze” O/Drobin

Nr 85 9042 1068 0420 0358 2000 0050

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

·   Bez zbędnej zwłoki.

 

 

Podstawa prawna sprawy

 

·   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

·   Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 391 )

·    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm).

 

 

Tryb odwoławczy sprawy

  Nie dotyczy

 

Uwagi

·         Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy t.j. 01.01.2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych - art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

 

 

 

 

Opracowała:  Elżbieta Anna Grączeska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Dodatkowe informacje