RSO - Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

Nazwa usługi

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Spraw Obywatelskich (RSO)

Anita Ptasik-Domeradzka - Inspektor ds. ewidencji ludności

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

  • Pokój 10 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12
  • 24/260-14-41 wew. 110
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

·         formularz „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”, zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia (osobiście)

·         dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia)

·         książeczka wojskowa - mężczyźni do 50 roku życia, a posiadający stopień oficerski do 60 roku życia; kobiety przeniesione do rezerwy do 40 roku życia, a posiadające stopień oficerski do 50 roku życia

·         przy zameldowaniu dzieci wymagana obecność rodziców

·         dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) – do wglądu
W nowo budowanym domu – dokument o odbiorze budynku i zawiadomienie o nadaniu numeru – do wglądu

·         wymagana obecność właściciela lub najemcy z dowodem osobistym, a w uzasadnionych przypadkach – z innym dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości

 

 

Ewentualne opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia sprawy

Niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie (ważny do czasu upływu terminu zameldowania).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia  ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych ( (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1743)

Tryb odwoławczy

Odwołanie nie przysługuje

Uwagi

·         czynności zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące dokonuje się osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin pok. Nr 10

 

·         obowiązek meldunkowy powstaje najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia osoby do lokalu; w przypadku osób przebywających w zakładach hotelarskich, w zakładach udzielających pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną przed upływem 24 godzin od chwili przybycia

·         za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę

·         osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu następnej doby 

 

 

Opracował:  Anita Ptasik-Domeradzka - Inspektor ds. ewidencji ludności

Zatwierdził: Barbara Sowińska – Sekretarz Miasta i Gminy Drobin

Dodatkowe informacje