RSO - Zameldowanie na pobyt ponad 3 miesiące cudzoziemców

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

Nazwa usługi

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Spraw Obywatelskich (RSO)

Anita Ptasik-Domeradzka - Inspektor ds. ewidencji ludności

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

  • Pokój 10 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12
  • 24/260-14-41 wew. 110
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

·        formularz „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia (osobiście)

·         dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) – do wglądu
W nowo budowanym domu – dokument o odbiorze budynku i zawiadomienie o nadaniu numeru – do wglądu

·         wymagana obecność właściciela lub najemcy z dowodem osobistym, a w uzasadnionych przypadkach – z innym dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości

·         zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego – w przypadku, gdy osoba była poprzednio zameldowana na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

·         przy zameldowaniu dzieci wymagana obecność rodziców

·         cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich bądź decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany, o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej lub nadaniu ochrony uzupełniającej

·         cudzoziemiec, który w przewidzianym prawem terminie złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, przy zameldowaniu na pobyt czasowy okazuje dokument podróży zawierający odcisk stempla potwierdzający złożenie takiego wniosku

·         obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

·         członek rodziny obywatela UE niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

 

Ewentualne opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie (ważny do czasu upływu terminu zameldowania).

 

Podstawa prawna sprawy

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia  ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych ( (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1743)

 

Tryb odwoławczy sprawy

Odwołanie nie przysługuje

Uwagi

·         cudzoziemiec czynności zameldowania na czasowy trwający ponad 3 miesiące dokonuje osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin pok. Nr 10

 

·         za osobę niepełnoletnią nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

·         cudzoziemiec dokonuje zameldowania na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikający z dokumentu potwierdzającego jego prawo pobytu. 

 

 

 

Opracował:  Anita Ptasik-Domeradzka - Inspektor ds. ewidencji ludności

Zatwierdził: Barbara Sowińska – Sekretarz Miasta i Gminy Drobin

Dodatkowe informacje