Druki_s_w_referatów

Referat Organizacyjny
- wniosek o przyznanie sołectwu środków funduszu sołeckiego Pokaż

Referat Finansowy –Podatki
- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa i dochodzie, o nieposiadaniu gospodarstwa, o użytkach   rolnych, o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości Pokaż
- ulga z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub   powiększenie już istniejącego Pokaż
- ulga inwestycyjna w podatku rolnym Pokaż
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Pokaż
- umorzenia odroczenia, raty Pokaż

Referat  Zdrowia, Oświaty, Kultury
- zapomoga losowa ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i  nauczycieli emerytów i rencistów  –Pokaż
-wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego -Pokaż
- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu/ poza miejscem sprzedaży – Pokaż
-wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - Pokaż
- oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie    sprzedaży w roku poprzednim - Pokaż
- zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej - Pokaż
- pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej- Pokaż
- zwrot kosztów dojazdu dziecka do szkoły środkami komunikacji publicznej ( bilety miesięczne)- Pokaż
- zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego –Pokaż
- pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne – Pokaż
- pomoc materialna o charakterze socjalnym – zasiłek szkolny- Pokaż
- zwrot przedsiębiorcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników –Pokaż
- EWIDENCJA INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIEBĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI NA TERENIE MIASTA I GMINY DROBIN ORAZ WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE DO EWIDENCJI - Pokaż

Referat Rozwoju Gospodarczego

- opinia urbanistyczna w sprawie możliwości zlokalizowania planowanej inwestycji Pokaż
- wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z   ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Pokaż
- wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania   przestrzennego Pokaż
- wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pokaż
- wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pokaż
- wydanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby Pokaż
-wydanie decyzji o warunkach zabudowy Pokaż
- wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Pokaż
- wniosek o uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących własność gminy Drobin pod inwestycję Pokaż
- wniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów   stanowiących własność gminy Drobin Pokaż
- wniosek o wydzierżawienie lub rezygnację z dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy   Drobin Pokaż
- wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział/ postanowienia opiniującego podział   nieruchomości Pokaż
- wniosek o wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości Pokaż
- wniosek o nadanie numeracji porządkowej nieruchomości Pokaż
- wniosek o przekazanie nieruchomości stanowiących własność gminy Drobin w trwały zarząd Pokaż
- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej  - wpis/zmiana   wypisu/zawieszenie/wznowienie/wykreślenie  Pokaż
- Zezwolenie na zajecie pasa drogowego – roboty w pasie drogowym Pokaż
- Uzyskanie zgody na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej/ obiektów budowlanych w pasie   drogowym Pokaż
- uzyskanie zgody na lokalizację reklamy w pasie drogowym Pokaż
- uzyskanie zgody na budowę/przebudowę zjazdu z drogi Pokaż
- przydział lokalu mieszkalnego komunalnego lub socjalnego Pokaż
- Wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Pokaż
- zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Pokaż
-wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej Pokaż
- oświetlenie uliczne –budowa nowej sieci, dodatkowe punkty świetlne Pokaż
- wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów Pokaż
- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Pokaż
- informacja o wyrobach zawierających azbest składana przez osoby fizyczne do Burmistrza Miasta i Gminy Drobin Pokaż

Referat Spraw Obywatelskich
- Udostępnienie informacji publicznej na wniosek Pokaż
- Ustalenie i wypłata świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem   przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych Pokaż

- Wpisanie do rejestru wyborców Pokaż

 

Dodatkowe informacje