Szacowanie szkód

Szacowania szkód, zgodnie z art. 46 ust 2 cytowanej ustawy szacowania szkód  dokonuje zespół składający się z sołtysa, przedstawiciela zarządcy obwodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Etapy procesu szacowania szkód:

 • złożenie wniosku przez właściciela lub posiadacza gruntów rolnych o przeprowadzenie oględzin lub szacowania ostatecznego;
 • oględziny dokonywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku;
 • szacowanie ostateczne – dokonywane najpóźniej w dniu sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy. W przypadkach szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i  pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie  - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku
 • wypłata odszkodowania ze środków dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, w przypadku nie wnoszenia odwołania przez jedną ze stron;
 • możliwość wniesienia odwołania do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
 • oględziny lub szacowanie ostateczne przeprowadzone przez nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w pracach mogą brać udział członkowie zespołu, a dodatkowo przedstawiciel izby rolniczej na pisemny wniosek członka zespołu;
 • wydanie przez nadleśniczego PGL LP (dyrektora regionalnej dyrekcji LP) decyzji ustalającej wysokość odszkodowania (tylko w przypadku szacowania ostatecznego);
 • wypłata odszkodowania ze środków dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego

 

Zadania zespołu do spraw szacowania strat:

 • dokonanie oględzin, podczas których ustala się: gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę, rodzaj, stan i jakość uprawy, obszar całej uprawy, szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona, szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;
 • sporządzenie (w trzech egzemplarzach) protokołu z oględzin który zawiera: imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach, datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania oględzin, dane podlegające ustaleniu, szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy, czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach, informacje o wnoszeniu lub niewnoszeniu przez członków zespołu zastrzeżeń do protokołu (zastrzeżenia z uzasadnieniem);
 • dokonanie szacowania ostatecznego, podczas którego zespół ustala: gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę, rodzaj uprawy lub płodu rolnego, stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego, obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego, obszar uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego, procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze, plon z 1 ha, wysokość odszkodowania.

Wzór wniosku można pobrać tutaj lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie, ul. Marsz. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin – pokój nr 6

 

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

(-) Andrzej Samoraj

Dodatkowe informacje