RZOK 03

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

RZOK.03

Nazwa usługi

 

 Zezwolenie na sprzedaż

napojów alkoholowych

 do spożycia w miejscu  / poza miejscem sprzedaży

 

 

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Zdrowia Oświaty Kultury (RZOK)

 

Teresa Kuźniewska – Inspektor ds. zdrowia, kultury i sportu

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

 • Pokój 113,  09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12
 • 24/ 26 01 441 wew. 113
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Ewentualne opłaty

Opłata za korzystanie z zezwolenia:

·         Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości:

1.       525,- zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2.       525,- zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3.       2.100,- zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

·         Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, składanego  - każdego roku -  do dnia 31 stycznia):

1.       1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5% oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37.500,- zł,

2.       1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37.500,- zł,

3.       2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18% jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77. 000,- zł.

 

·         Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

·         Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem.

·         W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłat dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

        Do 1 miesiąca; zawiadomienie o wszczęciu postępowania i zwróceniu się do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o wydanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. D.U. z 19.04.2007r. Nr 70 poz.473 z późniejszymi zmianami.

Zezwolenie po dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. D.U. z 19.04.2007r. Nr 70 poz.473 z późniejszymi zmianami
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi. zmianami.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała Nr 208/XXVI/01 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 września 2001r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta i gminy Drobin liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
 • Uchwała nr 21/III/02 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Drobin miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz Uchwała Nr 56/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr 21/III/02 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Drobin miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 

 

 

 

 

 

 

Tryb odwoławczy

 • W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji  za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Królewiecka 27, 09-402 Płock.

 

 • Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie (wnioskodawcy) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Płocku, ul. Królewiecka 27, za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie.

 

 

Uwagi

 • Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza  miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży

·         Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony.

 • Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu w godz.:
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek   730 – 1400

       czwartek 800 - 1400

  UWAGA !  Przerwa w kasie codziennie 1100 – 1115

 

lub na konto w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” O/Drobin

Nr 85904210680420035820000050

Dodatkowe informacje