Ochrona Środowiska

RRG.602.29.2011                                                                                                                                             Drobin, dn. 03.01.2012
 

INFORMACJA

            Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace mające na celu przygotowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” oraz sporządzenia „Prognozy oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 i aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”.
           Dokumenty zostaną sporządzone w oparciu o przepisy ustawy o odpadach oraz ich zmiany wprowadzone ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897).


Jednocześnie informujemy, iż każdy z mieszkańców naszej gminy może aktywnie uczestniczyć w realizacji powyższych poprzez wypełnienie „Ankiety dla mieszkańców Mazowsza na temat odpadów z gospodarstw domowych”. Ankieta jest udostępniona do pobrania na stronie  www.umgdrobin.bip.org.pl w zakładce „tablica ogłoszeń”.

 • OGŁOSZENIE dotyczące projektu "Opracowanie narzędzia identyfikacji przyrodniczo cennych siedlisk w krajobrazie rolniczym"
   
 • OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji

       -  „Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Drobin na lata 2011 – 2014 z perspektywą do roku 2018” oraz 
      -   „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Drobin na lata 2011 – 2014 z perspektywą do roku 2018”.

 • Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że ma terenie Miasta i Gminy Drobin nie znajdują się placówki prowadzące zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  Najbliższy stały punkt zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych to:
  REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Płock, ul. Przemysłowa 22, 09-400 Płock
  tel. 024/268-10-60, fax 024/262-56-45, email:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

   Dofinansowanie zadania pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Drobin” w 2016 r.

Gmina Drobin otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju w ramach Konkursu Azbest 2016, w formie dotacji w kwocie 10.500,00 zł na realizację zadania pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Drobin” w 2016 r. W ramach realizacji przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów oraz zaktualizowano Bazę Azbestową.

Środki z budżetu Gminy przeznaczone na realizację zadania wyniosły 2.700,00 zł.

Dodatkowe informacje