RZOK - EWIDENCJA INNYCH OBIEKTÓW

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

Nazwa usługi

 

EWIDENCJA INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIEBĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI NA TERENIE MIASTA I GMINY DROBIN ORAZ WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE DO EWIDENCJI

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Zdrowia Oświaty Kultury (RZOK)

 

Mateusz Kanigowski - Referent ds. zdrowia, kultury i sportu

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

  • Pokój 113, 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12
  • 24/  26 01 441 wew. 113
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Urzędu

          Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

          Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie do ewidencji obiektów  innych, niż obiekty hotelarskie świadczących usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Drobin może składać przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie – który nie jest obiektem hotelarskim oraz rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym.

·         Zgłoszenie do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie świadczących usługi hotelarskie, na terenie Miasta  i Gminy Drobin, <zgłoszenie do pobrania>

·         Opis obiektu<opis do pobrania> 

·         Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi <deklaracja do pobrania>

 

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług (o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego) <zawiadomienie do pobrania>

 

Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie <zgłoszenie do pobrania>

Ewentualne opłaty

 

Zgłoszenie oraz załączniki do wniosku nie podlegają opłacie.

 

·         W przypadku wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji, opłata skarbowa wynosi 17 zł.

·         W przypadku działania pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy. Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

 

 

 

 

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

 

Wpis do ewidencji dokonywany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.

 

Podstawa prawna

 

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j. t. Dz. U. z 2014r., poz. 196 .)
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz.169 z późn. zmian.

 

 

 

 

Tryb odwoławczy

  • tryb odwoławczy nie występuje.

Uwagi

 

Uwagi

 

1. Na terenie Miasta i Gminy Drobin ewidencję obiektów  innych, niż obiekty hotelarskie świadczących usługi hotelarskie prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Drobin.

2. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji o następujących zmianach:

- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,

- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,

- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,

- zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,

- zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

 

Dodatkowe informacje

 

1. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obligatoryjne dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, wynajem pokoi, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, pola biwakowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, rehabilitacyjne, itp. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

2. Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego dotyczące prowadzonej przez niego działalności w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian.

3. Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo do kontrolowania w każdym czasie zarejestrowanych w ewidencji obiektów.

 

Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu w godz.:
              poniedziałek, wtorek, środa, piątek   730 – 1400

       czwartek 800 - 1400

  UWAGA !  Przerwa w kasie codziennie 1100 – 1115

 

 lub na konto w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” O/Drobin

 Nr 85904210680420035820000050

 

Dodatkowe informacje