RF - UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

Nazwa usługi

UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat  Finansowy (RFn)

 

Zenobia Krygowska i Grażyna Zawada – Inspektorzy ds podatków i opłat

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

·         Pokój 117 (piętro), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12

·         (24) 2601441 wew. 117

·         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

·         Wniosek o zastosowanie ulgi (powinien być uzasadniony oraz zawierać argumenty i dowody na ich poparcie):

1. umorzenie zaległości podatkowej,

2. rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej,

3. odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej

 

DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH:

ñ  Oświadczenie sytuacji rodzinnej, finansowej i majątkowej podatnika.

ñ  Zaświadczenie o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym

gospodarstwie domowym (kopie odcinków emerytur lub rent),

ñ  Zaświadczenie/decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu wnioskodawcy lub członka rodziny jako bezrobotnego (lub kopia dowodu pobieranego zasiłku),

ñ  Ponoszone wydatki na utrzymanie mieszkania (kopie rachunków za czynsz, energię elektryczną, gaz i inne),

ñ  Ponoszone wydatki związane z leczeniem, nauką i inne (kopie rachunków, wypisy ze szpitala),

Dodatkowo dla rolnika

ñ  Protokół w sprawie opisu warunków gospodarczych (wypełnia sołtys),

ñ  Informacja o wielkości uzyskanej pomocy de minimis lub jej braku lub zaświadczenia o pomocy de minimis w okresie 3ostatnich lat podatkowych.

ñ  Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę stanowiacy załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 810)

Dodatkowo dla przedsiębiorcy

ñ  PIT-5/VAT-7 zestawienie należności i zobowiązań, i inne dokumenty mające wpływ na sytuację finansową Firmy,

ñ  Tytuł pomocy wraz z przeznaczeniem,

ñ  Inne: przedkładane na żądanie,np. PIT-28, PIT-38, PIT-36

ñ  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis stanowiacyzałącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

ñ  Informacja o wielkości uzyskanej pomocy de minimis lub jej braku lub zaświadczenia o pomocy de minimis w okresie 3ostatnich lat podatkowych.

 

Wymagane dokumenty

 

DOTYCZY OSÓB PRAWNYCH:

ñ  Sprawozdanie finansowe (np. F-01, Rb-30) za ostatnie trzy miesiące, bilans,

ñ  specyfikacja zobowiązań i należności,

ñ  Tytuł pomocy wraz z przeznaczeniem,

ñ  Dokumenty potwierdzające brak zaległości lub ich wielkość w opłacaniu składek do Urządu Skarbowego  i ZUS),

ñ  Kopie ewentualnych programów naprawczych,

ñ  Inne: przedkładane na żądanie.

ñ  Formularz informacjiprzedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis stanowiacyzałącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

ñ  Informacja o wielkości uzyskanej pomocy de minimis lub jej braku lub zaświadczenia o pomocy de minimis w okresie 3ostatnich lat podatkowych.

Ewentualne opłaty

·         Wniosek o zastosowanie ulgi – nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Do 60 dni od złożenia wniosku – decyzja o przyznaniu ulgi lub odmowie oraz jesli udzielona ulga stanowi pomoc publiczną zaświadczenie o pomocy de minimis lub o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Podstawa prawna

·         Art. 48 § 1 i 3 oraz art. 67 § 1 i 1a  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60),

·         Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z pózn. zm.),

·         Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej (M.P. Nr 20, poz. 359),

·         Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie sposobu przytaczania miejsca ogłoszenia wspólnotowych aktów prawnych, do których odsyła się w krajowych aktach prawnych (M.P. Nr 64, poz. 890),

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312),

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810),

·         Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej art. 107 ust. 1 (TFUE) – (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.),

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.),

·         Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007),

·         Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70.2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006),

·         Komunikat Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244/2 z 1.10.2004),

Podstawa prawna

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. Nr 254, poz. 1704),

·         Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5),

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 183, poz. 1426),

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927),

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną (Dz. U. Nr 116, poz. 734; zmiana: Dz. U. z 2009 r. Nr 183, poz. 1425),

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190 poz.1402),

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810),

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Nr 76, poz. 498),

·         Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 59, poz. 488),

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia (Dz. U. Nr 179, poz. 1388);

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

·         Wniosek o przyznanie ulgi należy składać do burmistrza właściwego ze wzgledu na miejsce położenia nieruchomości

·         Wniosek może zostać przesłany listem poleconym, musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.

·         W przypadku braków formalnych we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

 

Sporządził: Z. Krygowska, G. Zawada

Zatwierdził:  Maria Jeżewska – Kierownik Referatu Finansowego

Dodatkowe informacje