Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Płockiej

Konferencja inicjująca projekt pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Dnia 19.09.2014 r. samorządowcy zrzeszeni w Związku Gmin Regionu Płockiego wspólnie z przedstawicielami przedsiębiorców, nauki i organizacji pozarządowych w trakcie konferencji zainicjowali realizację projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”. Konferencję otworzył Przewodniczący Zarządu ZGRP, Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski, wskazując na unikalną możliwość współpracy gmin zrzeszonych w ZGRP oraz duże możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach projektów partnerskich. Eksperci przedstawili zagadnienia z zakresu tematyki obszarów funkcjonalnych. Bardzo ważnym głosem były wystąpienia specjalistów dotyczące miejsca obszarów funkcjonalnych w systemie finansowania rozwoju regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 czy zintegrowanych działań w obszarach funkcjonalnych w świetle polityki regionalnej Województwa Mazowieckiego. Zaprezentowana została również „Metodologia wykonania diagnozy i badań społecznych na potrzeby wyznaczenia Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej oraz opracowania programów sektorowych”. Dużą wagę miała również prezentacja nt. Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT), stanowiącego swoistą „dobrą praktykę” dla projektu OFAP. Konferencję zakończył panel dyskusyjny. Konferencja była również okazją do spotkania i dyskusji przedstawicieli Zespołu Projektowego i Zespołu Konsultacyjnego, których spójne działania mają pozwolić na osiągnięcie założeń projektu.

Głównym celem realizowanego projektu jest integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej (OFAP) poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Projekt umożliwi identyfikację granic obszaru funkcjonalnego (OF), wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych dla OF w różnych sektorach, wzmocnienie istniejącej od lat współpracy JST w ramach OFAP. Celem projektu jest też promocja terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej, jak również wzmocnienie funkcji aglomeracyjnych i regionalnych Płocka i rozbudowa powiązań pomiędzy miastem i jego otoczeniem dzięki realizacji opracowanych w ramach projektu strategii sektorowych. Zaplanowane w projekcie działania to:

1.       Diagnoza i badania społeczne na potrzeby wyznaczenia OFAP z zapewnieniem właściwej partycypacji społecznej;

2.       Sformułowanie - dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom - kierunków rozwoju OFAP do 2025 r. w postaci programów sektorowych:

a.       Zintegrowanej strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej,

b.      Strategii efektywności energetycznej,

c.       Strategii zrównoważonego transportu,

d.      Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej,

e.      Strategii rewitalizacji obszarów miejskich.

3.       Przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji zidentyfikowanych w opracowanych w ramach projektu programach sektorowych, wyłonionych z punktu widzenia największych efektów mnożnikowych dla całego OFAP.

Całkowity koszt realizacji projektu: 2.940.800,00 PLN

Dofinansowanie: 2.646.720,00 PLN; Wkład własny finansowy: 294.080,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 30.06.2015 r.

Partnerzy realizujący projekt: miasto na prawach powiatu: Płock; gminy miejsko-wiejskie: Drobin, Gąbin, Wyszogród; gminy wiejskie: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny.

W projekcie bierze udział również Powiat Płocki, którego wkład rzeczowy do realizowanego projektu to dokumentacja obejmującą badania i ekspertyzy Starostwa Płockiego, wypracowane w ramach projektu pn. „Usługi publiczne w powiecie płockim zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”.

Partnerstwo w ramach projektu stanowi narzędzie do wdrożenia zidentyfikowanych funkcjonalnych przedsięwzięć, a zatem podejmowania wspólnych działań o charakterze zintegrowanym. To zintegrowane podejście do rozwoju OFAP musi znajdować odzwierciedlenie w dogłębnej analizie problemów i perspektyw jego rozwoju oraz w dokumentach strategicznych.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Dodatkowe informacje