RRG - Zajęcie pasa drogowego

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

 

Nazwa usługi

ZEZWOLNIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

– ROBOTY W PASIE DROGOWYM

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

 

Edyta Dominiak – Inspektor ds. inwestycji

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

 • Pokój 7 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12
 • (24) 2601441 wew. 107
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

Godziny pracy Urzędu

 • Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530
 • Czwartek 830 - 1630
 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 

Ewentualne opłaty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej zgodnie z Uchwałą nr 128/XX/04 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21.11.2004 r. w sprawie wysokości stawek i opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 283 z 20.11.2004 r. poz. 7722).
 

Termin i sposób załatwienia sprawy

 • 30 dni  licząc od dnia wszczęcia postępowania dla spraw, które nie wymagają uzgodnienia
 • Od 30 dni do 90 dni  licząc od dnia wszczęcia postępowania dla spraw wymagających uzgodnienia i spraw szczególnie skomplikowanych.
 

Podstawa prawna

 • art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 , poz. 2086 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.).

 

 

Tryb odwoławczy

 • Od wydanej decyzji służy  stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Uwagi

 

·         Decyzja upoważnia do rozpoczęcia robót w pasie drogowym nie związanych           z remontem, przebudową czy modernizacją drogi. Decyzja upoważnia                   do rozpoczęcia ww. robót zgodnie z harmonogramem robót oraz zgodnie                  z warunkami podanymi w przedmiotowej decyzji

·         za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne                      w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu

·         ewentualne wezwanie do usunięcia braków w złożonym wniosku wysyłane jest do wnioskodawcy, na podstawie art. 64 § 2 kpa, w terminie siedmiu dni                      z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku                  bez rozpatrzenia.

 

 

Sporządził: Edyta Dominiak - inspektor ds. inwestycji

Zatwierdził:  Elżbieta Anna Grączeska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Dodatkowe informacje