RSO - UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Herb

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

Nazwa usługi

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Spraw Obywatelskich

 

Krzysztof Wielec – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

 • Pokój 2 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12
 • (24) 2601441 wew. 102
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

Ewentualne opłaty

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie podlega opłacie.
 • Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym wyżej, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997r. nr 78 poz. 483 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. nr 112 poz. 1198 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r.
   nr 225, poz. 1635).

 

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji odmownej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jeżeli odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.

Uwagi

 • W przypadku, gdy informacja publiczna została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem publikacyjnym umgdrobin.bip.org.pl, nie podlega ona udostępnieniu na wniosek.
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 • Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
 • Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczne lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

·         Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek   730 – 1400

       czwartek 800 - 1400

  UWAGA !  Przerwa w kasie codziennie 1100 – 1115

·         Lub przelewem: Numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy „Mazowsze” O/Drobin Nr 85904210680420035820000050

 

 

Sporzadził:  Krzysztof Wielec – Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.

Zatwierdził: Barbara Jeżewska – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Dodatkowe informacje