Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Poniżej znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin (dalej UMG Drobin) na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

 

Klauzula informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE informujemy, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Burmistrz Miasta i Gminy Drobin z siedzibą w Drobinie, przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin.

Z Administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora danych osobowych, pisząc na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub kontaktując się z nim w Urzędzie Miasta i Gminy.

Cele przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach:

- podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Urzędem (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 6 ust 1 lit b RODO),

- realizacji umowy zawartej z Urzędem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO),

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Miasta Drobin, jej organach i Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),

- wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę Miasta Drobin, jej organy i Urząd, a wynika­jących z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

- wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminę Miasta Drobina, jej organy i Urząd lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związa­nymi z realizacja przepisów prawa lub zawartą umową, na potrzeby administracji wewnętrznej Urzędu.

 

Kto może być odbiorcą danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Pani/Pana dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego  (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

 

Czas przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobo­wych ma Pani/Pan prawo:

- dostępu do tych danych (art. 15 RODO),

- do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),

- usunięcia (art. 17 RODO),

- ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),

- do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO),

- sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych (art. 21 RODO).

 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w UMG Drobin Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

Dobrowolność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

Profilowanie danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dodatkowe informacje