Informacja

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje, że samowolne usuwanie lub niszczenie znaków geodezyjnych jest niezgodne z prawem.

W art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (D.U. z 2015 r. poz 520 z późn. zm.) określono, że znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.

Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, są obowiązani:

  1. nie dokonywać czynności powodujących ich niszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie,
  2. niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia.

Starostą właściwym jest Starosta Płocki, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. +48 (24) 267-67-47

Zgodnie z art. 48 ust. 1 cyt. ustawy kto niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Natomiast stosownie do art. 277 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny „Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2”.

Drobin, 29. marca 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

(-) Andrzej Samoraj

Dodatkowe informacje