OGŁOSZENIE OGRANICZENIE „NISKIEJ EMISJI”, WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

OGŁOSZENIE

OGRANICZENIE „NISKIEJ EMISJI” WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ogłosiła nabór do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu jednostki samorządu terytorialnego są uprawnione do ubiegania się   o dofinansowanie w imieniu mieszkańców.

Dofinansowaniu podlega: wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych na kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa gazowe.

Wsparcie może zostać udzielone na wymianę kotłów, które są wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zagazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu, pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia ponoszą mieszkańcy.

Uczestnikami realizacji projektu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mieszkające na terenie Miasta i Gminy Drobin, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia.

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE PROSZONE SĄ O SKŁADANIE ANKIET UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W SEKRETARIACIE URZĘDU MIASTA I GMINY DROBIN UL. MARSZ. PIŁSUDSKIEGO 12, 09-210 DROBIN W TERMINIE DO DNIA 10.04.2018 R. DO GODZINY 15:30.

Ankieta dostępna jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie (sekretariat p. 115) oraz na stronie internetowej www.drobin.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

/-/ Andrzej Samoraj

ANKIETA 

Dodatkowe informacje