XLVI Sesja Rady Miejskiej

W dniu 29 marca 2018 r.o godz. 11.00

w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin

w kadencji 2014-2018  odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Drobinie

zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XLV/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w tymwręczeniepodziękowań dla policjantów, którzy zostali laureatami Konkursu na Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku.

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Wnioski i zapytania uczestników sesji.

7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych oraz uczestników sesji.

8.  Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie podziału Miasta i Gminy Drobin na okręgi wyborcze.

2) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2018”.

3) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

4) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin.

5)Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

6) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034.

7) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r.

9. Oświadczenia i komunikaty.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Marcin Fronczak

 

Dodatkowe informacje