Zaproszenie na XLV Sesję Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 22 lutego 2018 r.o godz. 11.00

w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się  XLV  sesja Rady  Miejskiej  w Drobinie

w kadencji 2014-2018 zwołana w trybie art. 20 ust. 1

ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

   - Nr XLIII/2017  z dnia 28 grudnia 2017 r.

   - Nr XLIV/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i zapytania uczestników sesji.

7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych oraz uczestników sesji.

8.  Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/330/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz wysokości opłaty za wyżywienie.

2) Uchwały w sprawie zmiany Statutu Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie.

3) Uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów.

4) Uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.

5) Uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym doszkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów.

6) Uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

7) Uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

8) Uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych.

9) Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/158/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie  ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli – inicjatywa uchwałodawcza Klubu Radnych „Samorządność” zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta i Gminy Drobin.

10) Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/162/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Drobin.

11) Uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Drobin instrumentem płatniczym.

12) Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034.

13) Uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r.

14) Uchwały w sprawiepowołania komisji skarg, wniosków i petycji.

9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

10. Oświadczenia i komunikaty.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Marcin Fronczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje