Posiedzenie wspólne komisji stałych

  • Drukuj

W dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie materiałów pod obrady XLV sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/330/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz wysokości opłaty za wyżywienie.

2) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowychoraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów.

3) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.

4) Projekt – uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym doszkół podstawowychoraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów.

5) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

6) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

7) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych.

8) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/162/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Drobin.

9) Projekt – Uchwała rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Nr LIII/358/2017 rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034.

10) Projekt – uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r.

11) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawiepowołania komisji skarg, wniosków i petycji.

3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

4. Zaopiniowanie listy osób zakwalifikowanych i oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego

w mieszkaniowym zasobie Miasta i Gminy Drobin.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

  Marcin Fronczak