PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Projekt Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo – Psaryw ramach operacji  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktur, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  objętych Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Operacja będzie polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4,0 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 8,0 cm)  o łącznej długości 1,490 km. Szerokość ok. 5,0 m plus pobocza gruntowe zjazdy na pola uprawne i do posesji. Realizacja zadania - 2017 r.

Wartość złożonego wniosku o przyznanie pomocy 1 775 394,08 zł, wnioskowana kwota pomocy - 1 129 683,00 zł (63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wartość operacji opiewa na kwotę - 1 201 311,61 zł, z czego refundacja w kwocie 764 394,00 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.   

 

 

 

Projekt Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo – Psary w ramach operacji  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktur, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  objętych Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

 

Operacja będzie polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4,0 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 8,0 cm)  o łącznej długości 1,490 km. Szerokość ok. 5,0 m plus pobocza gruntowe zjazdy na pola uprawne i do posesji. Realizacja zadania - 2017 r.

Wartość złożonego wniosku o przyznanie pomocy 1 775 394,08 zł, wnioskowana kwota pomocy - 1 129 683,00 zł (63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wartość operacji opiewa na kwotę - 1 201 311,61 zł, z czego refundacja w kwocie 764 394,00 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Dodatkowe informacje