XLIII Sesja Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 28 grudnia 2017 r.o godz. 11.00

w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się  XLIII  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie  w kadencji 2014-2018,  

zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

   - Nr XLI/2017  z dnia 29 listopada 2017 r.

   - Nr XLII/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i zapytania uczestników sesji.

7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych oraz uczestników sesji.

8.  Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2018;

2) Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania  i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2018;

3) Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2018;

4) Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2018;

5) Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobninie na rok 2018;

6) Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Drobin oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

7) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Drobin;

8) Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin;

9) Uchwaław sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/314/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

10) Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034;

11) Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

12) zapoznanie radnych z:

- Uchwałą Nr Pł.451.2017 z dnia 14.12.2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034;

- Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034;

13) zapoznanie radnych z:

- Uchwałą Nr Pł.452.2017 z dnia 14.12.2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2018 r.;

- Uchwała Budżetowa na rok 2018 Rady Miejskiej w Drobinie;

14) Projekt – Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 174/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz uchwalenia Regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowegooraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

9. Przyjęcie sprawozdań z działalności:

- Rady Miejskiej w Drobinie

- Komisji Rewizyjnej

- Komisji Planowania i Budżetu

- Komisji  Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

- Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej za 2017 r.

10. Oświadczenia i komunikaty.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje