Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 11.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie materiałów pod obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Projekt – Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2018;

2) Projekt – Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania  i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2018;

3) Projekt – Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2018;

4) Projekt – Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2018;

5) Projekt – Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobninie na rok 2018;

6) Projekt – Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Drobin oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

7) Projekt – Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/278/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miasta i Gminy Drobin;

8) Projekt – Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin;

9) Projekt - Uchwaław sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/314/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

10) Projekt – Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034;

11) Projekt -  Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016

12) zapoznanie radnych z:

- Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034;

- Projekt - Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034;

13) zapoznanie radnych z:

- Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2018 r.;

- Projekt - Uchwała Budżetowa na rok 2018 Rady Miejskiej w Drobinie;

14) Projekt – Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 174/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz uchwalenia Regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowegooraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania;

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Planowania i Budżetu

 /-/ Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje