Strona Główna

PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Projekt Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo – Psary w ramach operacji  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktur, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  objętych Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Operacja będzie polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4,0 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 8,0 cm)  o łącznej długości 1,490 km. Szerokość ok. 5,0 m plus pobocza gruntowe zjazdy na pola uprawne i do posesji. Realizacja zadania - 2017 r.

Wartość złożonego wniosku o przyznanie pomocy 1 775 394,08 zł, wnioskowana kwota pomocy - 1 129 683,00 zł (63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wartość operacji opiewa na kwotę - 1 201 311,61 zł, z czego refundacja w kwocie 764 394,00 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Projekt pn. Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin

Projekt pn. Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

 

Projekt pn. "Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie"w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt pn. "Urządzenie Centrum spacerowo rekreacyjnego"

 

Projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III

 

Projekt pn. „ Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy  w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

 

Projekt pn. Urządzenie placu zabaw na terenie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi

 

Projekt pn. Odnowa wsi Rogotwórsk i Kozłowo w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

 

Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi projektu pn. "Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo"

 

Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” projektu pn ”Budowa oczyszczalni ścieków w Krajkowie”

 

Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi projektu pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku – etap II"

Dodatkowe informacje