Strona Główna

RRG - zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

 

Nazwa usługi

 

WYDANIE  ZAŚWIADCZENIA o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

 Maria Stempska – Inspektor ds. planowania przestrzennego  i inwestycji

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

·         Pokój 7 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12

·         (24) 2601441 wew. 107

·         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy Urzędu

      Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

      Czwartek 830 - 1630

 

Wymagane dokumenty

  • Wniosek w sprawie wydania  zaświadczenia  o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
 

Ewentualne opłaty

     Opłata skarbowa w wysokości 17 zł może być uiszczona :

  • w punkcie kasowym  zlokalizowanym  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Drobin ul.  Piłsudskiego 12, 09- 210 Drobin ,

       lub

·          przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Drobin :

      Urząd Miasta i Gminy Drobin nr: BS „Mazowsze”

      O/Drobin 85904210680420035820000050.

.

 Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od dokonanej czynności   urzędowej z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia . 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

     14 dni licząc od dnia wszczęcia postępowania

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami )
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego ( dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami )
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2006r o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r  Nr. 225 z późn. zmianami ).
 

Tryb odwoławczy

      Nie przysługuje .

 

Uwagi

  • Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydaje się dla miasta  Drobin.
  • Ewentualne wezwanie , do usunięcia braków w złożonym wniosku o wydanie zaświadczenia ,wysyłane jest do wnioskodawcy , na podstawie art. 64 § 2 KPA  , w terminie  siedmiu dni z pouczeniem że nieusunięci braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia .

.

 

 

 

Sporządził: Maria Stempska - inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji

Zatwierdził:  Elżbieta Anna Grączeska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Dodatkowe informacje